Dlaczego pomaganie zwierzętom jest ważne?

Miliardy zwierząt cierpi każdego dnia na farmach przemysłowych[]. Są one hodowane i zabijane w warunkach powodujących skrajne cierpienie. Kurczaki brojlery są często przetrzymywane w miejscach, gdzie żyje 19 kurczaków na metr kwadratowy[]. To trochę mniej niż strona A4 na jednego ptaka. Ponadto na całym świecie każdego roku zabijanych jest ponad 70 miliardów zwierząt hodowlanych, czyli wielokrotnie więcej niż liczba zwierząt domowych na całym świecie[].

Oprócz łagodzenia miliardowych cierpień zwierząt, istnieją inne powody, dla których warto pracować nad ograniczeniem konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego na całym świecie. Na przykład, hodowla przemysłowa jest odpowiedzialna za ponad 10% globalnej emisji gazów cieplarnianych, czyli więcej niż emisje całego sektora transportu - wszystkich samochodów, samolotów i statków na świecie - razem wziętych. Przykładowo, produkcja jednego kilograma wołowiny powoduje emisję ponad 22 kg ekwiwalentu CO2, co odpowiada przejechaniu samochodem ponad 100 kilometrów.

Ponadto przemysłowa hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za wysokie zużycie wody, przyczynia się do zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez produkcję obornika i przyspiesza pojawianie się opornych zarazków poprzez nadmierne stosowanie antybiotyków.

Dołącz do grona darczyńców

Darowizny realnie zmniejszają cierpienie zwierząt

Na szczęście istnieją skuteczne sposoby na powstrzymanie cierpienia zwierząt hodowanych w klatkach. Jedną z najskuteczniejszych form wydaje się być nacisk na korporacje, by zrezygnowały z wykorzystywania produktów pochodzących z chowu klatkowego. Open Philanthropy szacuje, że na każdy dolar wydany na kampanie mające na celu przekonanie dużych firm do zmniejszenia ich wpływu na cierpienie zwierząt, oszczędzono od 38 do 250 kur.[]

Jak mierzyć efektywność działań na rzecz zwierząt?

Animal Charity Evaluators to organizacja badawcza, której celem jest opracowanie metod oceny interwencji i organizacji charytatywnych. W swojej misji zawarli zobowiązanie dotyczące godnego traktowania innych gatunków zwierząt, promowania ich dobrostanu, i podążania za dowodami empirycznymi.[]

Metodologia

Zdefiniowanie listy interwencji. W pierwszym kroku ACE stawia sobie za cel wylistowanie rodzajów interwencji, jakie można podjąć na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Lista ta zawiera 26 typów, które reprezentują szerokie spektrum możliwych działań. Nie jest to jednak lista wszystkich możliwych opcji i jest ona stale rozwijana i reewaluowana.

Diagramy teorii zmiany. Aby zrozumieć założenia stojące za tym jak dana interwencja ma poprawić sytuację zwierząt, ACE korzysta z diagramów teorii zmiany. Są to diagramy, które opisują jakie procesy muszą zajść aby osiągnać zamierzony rezultat.

Zdefiniowanie listy porządanych rezultatów. Podobnie jak w przypadku interwencji, ACE stara się wylistować jakie rezultaty należy osiągnąć aby pomóc zwierzętom. Przykładowo może to być ograniczenie konsumpcji produktów zwierzęcych, zwiększenie dostępności zamienników produktów zwierzecych, czy poprawa standardów dobrostanu zwierząt.

Analiza koszt-efektywności. Aby porównać skuteczność różnych interwencji czy organizacji charytatywnych, ACE korzysta z analizy efektywności kosztowej, obliczając "liczbę uratowanych żyć za każdego wydanego dolara" oraz "liczbę zaoszczędzonych lat cierpienia za każdego wydanego dolara".

Analiza interwencji. Nie każda implementacja danej interwencji jest równie skuteczna, dlatego ACE stara się rozważać faktyczne rezultaty organizacji charytatywnych, a nie tylko ich teoretyczną skuteczność.

Prioretyzacja sposobów pomocy. W teorii, ACE powinno przeanalizować i ocenić skuteczność każdej organizacji charytatywnej pracującej na rzecz zwierząt. W praktyce nie jest to jednak możliwe. Dlatego organizacja ta stara się wybrać obszary działań, które uważa za szczególnie obiecujące: te, które dotykają dużej skali, w których stosunkowo łatwo dokonać zmiany, i takich, które są często pomijane.

Oszacowanie poziomu pewności. W końcowym etapie ACE ocenia poziom pewności co do wyników dokonanej analizy.